Firma

 • Gwarancje ubezpieczeniowe

  Gwarancje ubezpieczeniowe to produkty dla firm, które realizują kontrakty budowlane, dostarczają towary lub usługi. Zabezpieczają one prawidłowe wykonanie umów zawartych między firmą (wnioskodawcą gwarancji) a jej kontrahentem (beneficjentem gwarancji). Jeżeli firma nie wywiąże się z umowy, PZU wypłaca beneficjentowi określoną kwotę.

 • OC dla MSP

  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla małego i średniego przedsiębiorcy (OC firmy)

   

  Przedmiot i zakres ubezpieczenia

  Odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem przez ubezpieczonego działalności określonej w umowie ubezpieczenia lub posiadanym mieniem będące następstwem

  1. Czynu niedozwolonego (OC deliktowa)
  2. Niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa)

  Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia, pod warunkiem zgłoszenia roszczeń z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia.

 • PZU DORADCA

  Dla kogo?

  Ubezpieczenie PZU DORADCA adresowane jest do firm z segmentu MSP, których obrót w roku podatkowym nie jest większy niż 15.000.000PLN oraz których wartość majątku zgłaszanego do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów nie przekracza 10.000.000 PLN.